Pháp điển Net - Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 9/01/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dân số
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Chủ tịch nước                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 01/2003/L/CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2003

LệNH CủA CHủ TịCH NƯớC

Về việc công bố Pháp lệnh

Chủ tịch
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 19  của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

Nay công bố

Pháp lệnh dân số.

Đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 09/01/2003./.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 39. Hiệu lực của Pháp lệnh

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2003

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đểu bãi bỏ.

Điều 40. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

                                                                            Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2003
                                                                               T/m uỷ ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch

                                                                                          Nguyễn Văn An                                                                        

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
13/2003 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
176/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  
 Nghị định
114/2006/NĐ-CP 03/10/2006 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em

  
 Nghị định
104/2003/NĐ-CP 16/09/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Pháp lệnh
14/VBHN-VPQH 23/07/2013 Văn phòng quốc hội
Pháp lệnh dân số

  
 Pháp lệnh
15/2008/PL-UBTVQH12 27/12/2008 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số

  
 Pháp lệnh
08/2008/UBTVQH12 27/12/2008 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software