Pháp điển Net - Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 195/CP NGÀY 31-12-1994 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 15

- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Những quy định trước đây về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 16

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/LĐTBXH-TT 11/04/1995 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 23/06/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi

  
 Nghị định
10/1999/NĐ-CP 01/03/1999 Chính phủ
Về việc bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
<> 23/06/1994 Quốc hội
Về lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software