Pháp điển Net - Nghị định số 60/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60-CP NGÀY 5-7-1994

VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ luật tổ chức Chính Phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ pháp lệnh nhà ở ngày 26 tháng 3 năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Bộ trưởng Bộ tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 25

- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 26

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính trong phạm vi chức năng quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành nghị định này.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và cơ quan quản lý nhà đất tổ chức thực hiện nghị định này.

Điều 27

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ sở hữu nhà ở chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/07/1994 
Ngày công báo
 
Số công báo
15/1994 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
647-CV/ĐC 31/05/1995 Tổng cục địa chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60-CP của Chính phủ

  
 Thông tư
70-TC/TCT 18/08/1994 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  
 Nghị định
45/CP 03/08/1996 Chính phủ
Về việc bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Nghị định
95/2005/NĐ-CP 15/07/2005 Chính phủ
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  
 Nghị định
38/2000/NĐ-CP 23/08/2000 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
<> 14/07/1993 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software