Pháp điển Net - Nghị định số 36/CP ngày 19/06/1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (12/12/1995); của Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

của Chính phủ số 36/CP ngày 19 tháng 6 năm 1996 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (12/12/1995); của Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (Tờ trình số 29/VHTT ngày 20 tháng 05 năm 1996),

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1

- Ngay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ.

 

1- Đoạn đầu của Điều 22 được sửa lại như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các văn bản ban hành trước đây có nội dung trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 5

- Bộ trưởng các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 6

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/06/1996 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
88/CP 14/12/1995 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

  
 Nghị định
87/CP 12/12/1995 Chính phủ
Về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

  
 Nghị định
194/CP 31/12/1994 Chính phủ
Về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software