Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ Công thương về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ Công thương về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
02/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
10/02/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/03/2017 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
03/2012/TT-BCT 19/01/2012 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

  
 Thông tư
14/2010/TT-BCT 15/04/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software