Pháp điển Net - Thông tư số 11/2017/TT-BGTVT ngày 05/04/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIAO THÔNG VậN TảI                   CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 11/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG TƯ

Quy định về trang phục của cán bộ, công chức và
người lao động Cục hàng không Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nội dung tham khảo kèm theo

Để có nội dung toàn văn, đề nghị Quý khách hàng truy cập vào website http://legal.khaitri.vn  để sử dụng văn bản gốc hoặc liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

P.802, Toà nhà 24-T1 Hoàng Đạo Thuý - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 464 464. Fax: (04) 37474311

E-mail: Khaitrihn@khaitri.vn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software