Pháp điển Net - Thông tư số 12/BXD-KHCN ngày 24/04/1995 của Bộ Xây dựng về việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình quy phạm kỹ thuật xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

          BỘ XÂY DỰNG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                -----------                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 12/BXD-KHCN                                                       ---------------

 

                                                                                 Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 1995

 

THÔNG TƯ

V/v: áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình quy phạm kỹ thuật xây dựng

 

THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG (BAN HÀNH kèm theo NĐ 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ) Bộ Xây dựng quy định một số vấn đề về quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn (bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Ngành) và quy trình quy phạm kỹ thuật xây dựng (sau đây goị là tiêu chuẩn xây dựng) như sau:

 

1. Những nội dung thuộc các lĩnh vực sau đây của các tiêu chuẩn xây dựng được coi là BắT BUộC áP DụNG:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư và các tổ chức thiết kế và xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước cần thực hiện đầy đủ những quy định trong thông tư này. Trong qúa trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần sửa đổi bổ sung thì có kiến về Bộ Xây dựng để xem xét.

 

 

                                                                             K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

                                                                                              THỨ TRƯỞNG

                                                                                                         

                                                                                      NGUYỄN MẠNH KIỂM

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/04/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/1999/TT-BXD 23/09/1999 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software