Pháp điển Net - Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 39/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động
 về việc làm

Chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nghị định

Chương I

Chương trình làm việc

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều khoản thi hành

Điều 16. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Nghị định này thay thế Nghị định số 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

Điều 17. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 18. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi  hành Nghị định này./.

                                                                                             tm Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/05/2003 
Ngày công báo
11/05/2003 
Số công báo
36/2003 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm

  
 Thông tư
20/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về tuyển dụng lao động

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
19/2005/NĐ-CP 28/02/2005 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
35/2002/QH10 02/04/2002 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

  
 Luật
<> 23/06/1994 Quốc hội
Về lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
72/CP 31/10/1995 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software