Pháp điển Net - Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       Bộ Lao động-Thương binh                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và Xã hội                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 14/2003/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP
ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc
 trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và
cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế
tại Việt Nam

Thi hành Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài tổ tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

3. Nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình tại Việt Nam;

4. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực có thuê lao động, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mtgi = Mtg1  x Ki   hoặc  Msli = Msl1/ Ki

Trong đó:            Mtgi  là mức thời gian cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

                           Mtg1 là mức thời gian cho các bước công việc điển hình;

                           Ki  là hệ số quy đổi cho các bước  công việc trong nhóm;

                           Msli  là hệ số sản lượng cho mỗi bước công việc i trong  nhóm;

                           Msl1  Là mức sản lượng cho bước công việc điển hình.

2. Phương pháp tổng hợp: Mức lao động được xây dựng dựa trên các tài liệu thống kê về thời gian hao phí thực tế để hoàn thành bước công việc, kinh nghiệm tích luỹ của người làm định mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia để xác định.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2007/TT-BLĐTBXH 05/12/2007 Bộ Lao động Thương ...
Về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
11/LĐTBXH-TT 03/05/1995 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc Quốc tế tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software