Pháp điển Net - Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số 88/CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1995

NGHị địNH CủA CHíNH PHủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá,
dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 7 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995;

Căn cứ Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, bán, cho thuê xuất bản phẩm, hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu; Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại với người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

3. Trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội được áp dụng theo quy định tại các Điều 87, 88 và 90 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

CHươNG IV
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 40. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1996.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 41. - Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức thi hành Nghị định này.

Điều 42. - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/1996 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
29TT/LB 07/06/1996 Bộ Lao động, ...
Về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi phạm hành chính về các tệ nạn xã hội

  
 Thông tư
05/LĐTBXH-TT 12/02/1996 Bộ Lao động, ...
Về hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về không ký kết hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 và số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
36/CP 19/06/1996 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (12/12/1995); của Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
150/2005/NĐ-CP 12/12/2005 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

  
 Nghị định
31/2001/NĐ-CP 26/06/2001 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software