Pháp điển Net - Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                   Việt Nam                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 581/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

quyết định của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

Về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Thống đốc ngân hàng Nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 8 năm 2003.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
27/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
1130/2005/QĐ-NHNN 01/08/2005 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
923/QĐ-NHNN 20/07/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
700/2002/QĐ-NHNN 04/07/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc gửi tiền dự trữ bắt buộc bằng VND đối với các tổ chức tín dụng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

  
 Quyết định
303/2000/QĐ-NHNN1 11/09/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quyết định số 191/1999/QĐ-NHNN1 ngày 31/05/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
191/1999/QĐ-NHNN1 31/05/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

  
 Quyết định
51/1999/QĐ-NHNN1 10/02/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software