Pháp điển Net - Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về tuyển dụng lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ Lao động - Thương binh                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và Xã hội                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số 20/2003/TT-BLĐTB&XH

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP
 ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

Thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2003/ND-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP về tuyển lao động như sau:

I- Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP bao gồm:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán bộ, công chức;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/10/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
23/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
15/1998/TT-BLĐTBXH 31/10/1998 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 05/09/1996 về việc tuyển lao động

  
 Thông tư
16/LĐTBXH-TT 05/09/1996 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc tuyển lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software