Pháp điển Net - Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 105/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động
 nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Nghị định

Chương I
Quy định chung

Điều 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật Lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây được tuyển lao động nước ngoài:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

7. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 19. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 và Nghị định số 169/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam.

Đối với những người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thì giấy phép lao động đó vẫn còn hiệu lực và không phải đổi giấy phép lao động mới.

Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                            TM. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/10/2003 
Ngày công báo
22/09/2003 
Số công báo
155/2003 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2004/TT-BLĐTBXH 10/03/2004 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
93/2005/NĐ-CP 13/07/2005 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
34/2008/NĐ-CP 25/03/2008 Chính phủ
Về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
35/2002/QH10 02/04/2002 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

  
 Luật
<> 23/06/1994 Quốc hội
Về lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
169/1999/NĐ-CP 03/12/1999 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

  
 Nghị định
58/CP 03/10/1996 Chính phủ
Về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software