Pháp điển Net - Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ về quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 142/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào trường giáo dưỡng

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này thay thế Nghị định số 33/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trường giáo dưỡng.

Điều 52. Hướng dẫn thi hành:

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Điều 53. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM. Chính phủ                            thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/12/2003 
Ngày công báo
27/11/2003 
Số công báo
192/2003 
Số trang
27 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
05/VBHN-BCA 29/10/2013 Bộ Công an
Hợp nhất Nghị định quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

  
 Nghị định
118/2010/NĐ-CP 29/12/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

  
 Nghị định
66/2009/NĐ-CP 01/08/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
02/2014/NĐ-CP 10/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
33-CP 14/04/1997 Chính phủ
Về việc ban hành quy chế về trường giáo dưỡng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software