Pháp điển Net - Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 265/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003

quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Về việc chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV
hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tại nạn rủi ro nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gay ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 01 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

quyết định

Điều 1. Quyết định này quy định chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV
hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 5.

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm quy định điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                    kt. Thủ tướng Chính phủ                    phó Thủ tướng

                                                                                        Phạm Gia Khiêm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
10/2005/TTLT-BYT-BTC 30/03/2005 Bộ Y tế;Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software