Pháp điển Net - Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 04/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 19993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính.

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 31. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và người sử dụng đất.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 32. Hiệu lực thi hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ./.

                                                                                         TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                             THỦ TƯỚNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/02/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003 Bộ Tài chính
Về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

  
 Thông tư
2074/2001/TT-TCĐC 14/12/2001 Tổng cục địa chính
Về việc hướng dẫn trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

  
 Thông tư
1990/2001/TT-TCĐC 30/11/2001 Tổng cục địa chính
Về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  
 Thông tư
35/2001/TT-BTC 25/05/2001 Bộ Tài chính
Về hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
66/2001/NĐ-CP 28/09/2001 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
10/1998/QH10 02/12/1998 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  
 Luật
<> 14/07/1993 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software