Pháp điển Net - Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 01/2004/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2004

Thông tư

Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân như sau:

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2003/NĐ-CP) và của Thông tư này được hành nghề y, dược tư nhân.

Điều 2.

1. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân là văn bản do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP và của Thông tư này để đăng ký hành nghề y, dược tư nhân.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Thời gian và địa điểm.

b. Thành phần:

- Đoàn thẩm định

- Đại diện của cơ sở được thẩm định.

c. Kết quả thẩm định của 07 nội dung (Ghi cụ thể).

d. Kết luận và kiến nghị.

Tất cả tài liệu đều gửi bản chính hoặc bản sao hợp pháp.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2007/TT-BYT 25/05/2007 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

  
 Thông tư
07/2005/TT-BYT 09/03/2005 Bộ Y tế
Về việc sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

  
 Thông tư
09/2004/TT-BYT 14/09/2004 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược tư nhân

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2007/TT-BYT 24/01/2007 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
103/2003/NĐ-CP 12/09/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân

  
 Pháp lệnh
07/2003/PL-UBTVQH11 10/03/2003 Uỷ ban Thường vụ ...
Về hành nghề y, dược tư nhân

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
10/2002/TT-BYT 04/07/2002 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề y dược

  
 Thông tư
04/2000/TT-BYT 09/03/2000 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Văcxin, sinh phẩm

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
13/2002/TT-BYT 13/12/2002 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế

  
 Thông tư
04/2002/TT-BYT 29/05/2002 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề y dược

  
 Thông tư
10/2001/TT-BYT 22/05/2001 Bộ Y tế
Về hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam

  
 Thông tư
21/2000/TT-BYT 29/12/2000 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành nghề Y tư nhân

  
 Thông tư
13/1999/TT-BYT 06/07/1999 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software