Pháp điển Net - Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký giao dịch bảo đảm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 08  /2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về đăng ký giao dịch bảo đảm

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi áp dụng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 28. Thi hành Nghị định.

1. Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                         TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                           
THỦ TƯỚNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/03/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2002/TT-BTP 09/01/2002 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và các Chi nhánh

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
163/2006/NĐ-CP 29/12/2006 Chính phủ
Về việc giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Chính phủ
Về việc đăng ký giao dịch bảo đảm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software