Pháp điển Net - Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/06/2004 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 136/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải

Chính phủ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị định số 80/CP ngày 05 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải; Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam và các quy định trước đây về Thanh tra giao thông vận tải trái với Nghị định này.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra giao thông vận tải.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                             tm. Chính phủ                             Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2004 
Ngày công báo
27/06/2004 
Số công báo
32/T6-2004 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2008/TT-BGTVT 04/03/2008 Bộ Giao thông Vận tải
Về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
57/2013/NĐ-CP 31/05/2013 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
80/CP 05/12/1996 Chính phủ
Về việc quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

  
 Quyết định
204-TTg 28/12/1992 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software