Pháp điển Net - Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 90/2004/TT-BTC

            Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Thông tư

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí sử dụng đường bộ

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, như sau:

Phần I
QUY ĐịNH CHUNG

I- Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đường bộ, gồm: đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/10/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
197/2012/TT-BTC 15/11/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

  
 Thông tư
51/2011/TT-BTC 22/04/2011 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
159/2013/TT-BTC 14/11/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
52/2003/TT-BTC 30/05/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 109/2002/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ

  
 Công văn
4269TC/TCT 28/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc phát hành thu phí đường bộ

  
 Thông tư
12/2003/TT-BTC 18/02/2003 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

  
 Thông tư
01/2003/TT-BTC 07/01/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc phòng

  
 Thông tư
109/2002/TT-BTC 06/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software