Pháp điển Net - Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 1437/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2001

Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước

Về việc ban hành Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ
ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt Nam

Thống đốc ngân hàng nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/1993/NĐ-CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt Nam”.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
19/2001/QĐ-NHNN 22/01/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số công việc về quản lý ngoại hối tại các Tỉnh, Thành phố phía Nam

  
 Quyết định
19/2001/QĐ-NHNN 12/01/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số công việc về quản lý ngoại hối tại các Tỉnh, Thành phố phía Nam

  
 Thông tư
01/1999/TT-NHNN7 16/04/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software