Pháp điển Net - Luật số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về xuất bản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập Tự do Hạnh phúc

          Luật số 30/2004/QH11

Quốc hội
Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 6

(Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004)

Luật
Xuất bản

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về xuất bản.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.

Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

2. Luật này thay thế Luật xuất bản ngày 07 tháng 7 năm 1993.

Điều 46. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

  
 Thông tư
02/2010/TT-BTTTT 11/01/2010 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/06/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

  
 Nghị định
111/2005/NĐ-CP 26/08/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
12/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
19/2012/QH13 20/11/2012 Quốc hội
Về Xuất bản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
<> 07/07/1993 Quốc hội
Về xuất bản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software