Pháp điển Net - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 204/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định

Chương I
những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/01/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
54 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
65/2014/TT-BQP 13/06/2014 Bộ Quốc phòng
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng

  
 Thông tư
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  
 Thông tư
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

  
 Thông tư
18/2005/TT-BKHCN 02/11/2005 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

  
 Công văn
12090/BTC-TCCB 26/09/2005 Bộ Tài chính
Về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  
 Thông tư
03/2005/TT-BTNMT 28/06/2005 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường

  
 Thông tư Liên tịch
08/2005/TTLT-BNV- ... 05/01/2005 Bộ Nội vụ;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
04/VBHN-BNV 22/07/2014 Bộ Nội vụ
Hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  
 Nghị định
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  
 Nghị định
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục 1 bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  
 Nghị định
92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Chính phủ
Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  
 Nghị định
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
184/2004/NĐ-CP 02/11/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ

  
 Nghị định
121/2003/NĐ-CP 21/10/2003 Chính phủ
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

  
 Nghị định
03/2003/NĐ-CP 15/01/2003 Chính phủ
Về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

  
 Nghị định
35/2001/NĐ-CP 09/07/2001 Chính phủ
Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
116/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Chính phủ
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  
 Nghị định
117/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Chính phủ
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

  
 Nghị định
25/CP 23/05/1993 Chính phủ
Về quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software