Pháp điển Net - Thông tư số 07/2005/TT-BYT ngày 09/03/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 07/2005/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

thông tư

Hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79
của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06 tháng 1 năm 2004
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Để tạo điều kiện thuận lợi và từng bước quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ kính thuốc tư nhân, Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2004 hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2004/TT-BYT) như sau:

1. Các cơ sở dịch vụ kính thuốc đã có trước ngày Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực nếu đáp ứng các điều kiện về người làm công việc chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 36 của Thông tư 01/2004/TT-BYT, đồng thời người đứng đầu chưa có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp y trở lên nhưng có chứng chỉ đào tạo về trang thiết bị y tế do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp thì Sở Y tế tổ chức kiểm tra thực tế để cho phép các cơ sở dịch vụ kính thuốc này được duy trì hoạt động cho đến hết ngày 31/12/2007. Nếu đến hết ngày 31/12/2007, cơ sở dịch vụ kính thuốc nào không đáp ứng được điều kiện về người đứng đầu thì phải ngừng hoạt động.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ điểm thứ 2, Khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT-BYT và điểm thứ nhất khoản 2, Thông tư số 09/2004/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Bộ Y tế Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06 tháng 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

                                                                                         Bộ trưởng Bộ Y tế

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/04/2005 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2007/TT-BYT 25/05/2007 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
01/2004/TT-BYT 06/01/2004 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
09/2004/TT-BYT 14/09/2004 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược tư nhân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software