Pháp điển Net - Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/CP NGÀY 15/7/1995 CỦA CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/CP NGÀY 15/7/1995 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan,
quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ,
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng  Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ Bảo  hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được hưởng theo quy định của Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Điều 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                                                                                             Võ Văn Kiệt

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 50. Công nhân viên chức quốc phòng và viên chức công an nhân dân thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

Điều 51.

1) Quân nhân, công an nhân dân đang công tác trong ngành cơ yếu được áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội theo Điều lệ này.

Đối với những người đang công tác trong ngành cơ yếu đang hưởng lương theo bảng lương lực lượng vũ trang nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân thì được vận dụng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Điều lệ này.

2) Những người không thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 điều này làm việc trong ngành cơ yếu thì thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

                                                                                 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                                                                                             Võ Văn Kiệt

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/07/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2004/TT-BLĐTBXH 04/06/2004 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 09/LĐ-TBXH-TT ngày 26/04/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội

  
 Quyết định
722/QĐ-BHXH-BT 26/05/2003 Bảo hiểm xã hội ...
Về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

  
 Thông tư
18/2000/TT-BYT 17/10/2000 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội

  
 Quyết định
1584/1999/QĐ/BHXH 24/06/1999 Bảo hiểm xã hội ...
Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư Liên tịch
11/1999/TTLT-BYT-B... 22/06/1999 Bộ Y tế;Bảo hiểm ...
Về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
11/LĐTBXH-TT 07/04/1997 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội với người làm nghề hoặc công việc thuộc Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  
 Quyết định
517/LĐTBXH-QĐ 17/05/1996 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành mẫu Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
09/LĐTBXH-TT 26/04/1996 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư Liên tịch
29/LB-TT 02/11/1995 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn một số điều để thực hiện Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
89/2003/NĐ-CP 05/08/2003 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ

  
 Nghị định
94/1999/NĐ-CP 08/09/1999 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software