Pháp điển Net - Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Nghị quyết số 51/2001/QH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001

Quốc hội
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khóa X, kỳ họp thứ 10

(Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12 năm 2001)

nghị quyết

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiếp pháp
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Quốc hội
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào Điều 84 và 147 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết số 43/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 về việc thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2.

Bãi bỏ điểm 8 Điều 91; điểm 9 được chuyển thành điểm 8, điểm 10 được chuyên thành điểm 9, điểm 11 được chuyển thành điểm 10, điểm 12 được chuyển thành điểm 11 Điều 91.

ĐIều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày công bố.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/12/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Hiến pháp
không số 15/04/1992 Quốc hội
Hiến pháp năm 1992

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software