Pháp điển Net - Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về việc công chứng, chứng thực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 75/2000/NĐ-CP

Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2000

Nghị định của Chính phủ

Về công chứng, chứng thực

Chính phủ

Căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cá nhân, tổ chức về công chứng, chứng thực, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 75. Điều khoản thi hành

1. Nghị định nạy có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 và thay thế Nghị định số 31/CP ngày 18 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công chứng
nhà nước.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 3, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
35 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2001/TP-CC 14/03/2001 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
04/2013/NĐ-CP 07/01/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
79/2007/NĐ-CP 18/05/2007 Chính phủ
Về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
31/CP 18/05/1996 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software