Pháp điển Net - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29/06/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       Uỷ ban thường vụ quốc hội                            cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số 26/2005/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005

Pháp lệnh
Ưu đãi người có công với cách mạng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Pháp lệnh này quy định về ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương I
những quy định chung

Điều 1.

Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Điều 2.

Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Pháp lệnh này bao gồm:

1. Người có công với cách mạng:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994; Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 14 tháng 2 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 04 tháng 10 năm 2002.

Điều 47.

Chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh này được áp dụng đối với người có công với cách mạng đang hưởng chế độ trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực và những người được tiếp tục xem xét công nhận sau ngày Pháp lệnh có hiệu lực.

Điều 48.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

                                                                              TM. Uỷ ban thường vụ quốc hội              chủ tịch

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2005 
Ngày công báo
08/08/2005 
Số công báo
09-T08/2005 
Số trang
16 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
101/2013/NĐ-CP 04/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  
 Nghị định
31/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  
 Nghị định
54/2006/NĐ-CP 26/05/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Pháp lệnh
01/VBHN-VPQH 30/07/2012 Văn phòng Quốc hội
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  
 Pháp lệnh
04/2012/UBTVQH13 16/07/2012 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  
 Pháp lệnh
35/2007/PL-UBTVQH11 21/06/2007 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
01/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, ngườihoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  
 Pháp lệnh
19/2000/PL-UBTVQH10 14/12/2000 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  
 Pháp lệnh
không số 29/08/1994 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software