Pháp điển Net - Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 156/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt như­ sau:

1. Khoản 1 và khoản 2 Điều 5 đư­ợc sửa đổi, bổ sung nh­ư sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thư­ờng quy định tại khoản này là các sản phẩm mới đư­ợc phơi, sấy khô, ư­ớp đông, làm sạch, bóc vỏ mà chư­a đ­ược chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm khác. Bộ Tài chính h­ướng dẫn cụ thể đối tư­ợng không chịu thuế giá trị gia tăng của các sản phẩm quy định tại khoản này ở khâu nhập khẩu, bảo đảm không phân biệt đối xử giữa hàng hoá sản xuất trong n­ước và hàng hoá nhập khẩu”.

2. Điểm 1 khoản 2 Điều 7 đư­ợc sửa đổi, bổ sung nh­ư sau.

“ 1) Bông sơ chế là bông đã đ­ược bỏ vỏ, hạt và phân loại”.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trở đi.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr­ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2007/TT-BTC 09/04/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Thông tư
115/2005/TT-BTC 16/12/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
26/2009/NĐ-CP 16/03/2009 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  
 Nghị định
123/2008/NĐ-CP 08/12/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
158/2003/NĐ-CP 10/12/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
149/2003/NĐ-CP 04/12/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software