Pháp điển Net - Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 112/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

- Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

- Căn cứ Nghị định số 77/2002/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

- Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan như sau:

PHầN A. HƯớNG DẫN CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn thi hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (dưới đây gọi tắt là Nghị định) trước khi thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

PHầN D
Tổ CHứC THựC HIệN

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư ban hành quy chế và thực hiện việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, ban hành quy trình thủ tục hải quan và hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất bảo đảm vừa tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, thay thế các Thông tư số 32/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003, Quyết định số 52/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2003, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2003, Quyết định số 54/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2004, Quyết định số 55/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2004, Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2004, Quyết định số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

Trong quá tình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị cơ sở phản ánh kịp thời về Bộ tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

  

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                       Trương Chí Trung  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/01/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
40 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
874/QĐ-TCHQ 15/05/2006 Tổng cục Hải quan
Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2009/TT-BTC 13/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
79/2009/TT-BTC 20/04/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
79/2009/TT-BTC 20/04/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần II - hết)

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
54/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  
 Quyết định
57/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc qui định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng

  
 Quyết định
53/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

  
 Thông tư
32/2003/TT-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

  
 Quyết định
52/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của Địa điểm làm thủ tục hải quan, Địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu

  
 Quyết định
55/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tầu hoả liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh

  
 Quyết định
56/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Bộ Tài chính
Về việc quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software