Pháp điển Net - Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 12/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành Luật Th­ương mại
về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nư­ớc ngoài

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thư­ơng mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Thương mại,

Nghị định

Ch­ương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
33 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2014/TT-BCT 15/01/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

  
 Thông tư
23/2012/TT-BCT 07/08/2012 Bộ Công thương
Về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

  
 Thông tư
88/2011/TT-BNNPTNT 28/12/2011 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  
 Thông tư
14/2011/TT-BTTTT 07/06/2011 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

  
 Thông tư
24/2010/TT-BCT 28/05/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

  
 Thông tư
22/2010/TT-BCT 20/05/2010 Bộ Công thương
Về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

  
 Thông tư
60/2009/TT-BNNPTNT 16/09/2009 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  
 Thông tư
17/2008/TT-BCT 12/12/2008 Bộ Công thương
Về việc hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

  
 Quyết định
24/2008/QĐ-BCT 01/08/2008 Bộ Công thương
Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

  
 Thông tư Liên tịch
01/2007/TTLT-BTM-BCN 10/01/2007 Bộ Thương mại;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

  
 Quyết định
254/2006/QĐ-TTg 07/11/2006 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

  
 Thông tư
04/2006/TT-NHNN 03/07/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước

  
 Thông tư
32/2006/TT-BNN 08/06/2006 Bộ Nông nghiệp và ...
Về hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  
 Thông tư
48/2006/TT-BVHTT 05/05/2006 Bộ Văn hóa - Thông tin
Về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  
 Thông tư
02/2006/TT-BBCVT 24/04/2006 Bộ Bưu chính Viễn thông
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông

  
 Thông tư
04/2006/TT-BTM 06/04/2006 Bộ Thương mại
Về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

  
 Thông tư Liên tịch
03/2006/TTLT-BTM-B... 31/03/2006 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
109/2010/NĐ-CP 04/11/2010 Chính phủ
Về việc kinh doanh xuất khẩu gạo

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thương mại

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
44/2001/NĐ-CP 02/08/2001 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

  
 Nghị định
57/1998/NĐ-CP 31/07/1998 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software