Pháp điển Net - Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 43/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006

NGHị ĐịNH

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu được chuyển sang thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Điều 34. Trách nhiệm hướng dẫn

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tổng hợp về tình hình thực hiện chế độ tự chủ theo quy định lại Nghị định này báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 35. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/05/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
11/2010/TTLT-BTP-BNV 17/06/2010 Bộ Tư pháp; Bộ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

  
 Thông tư Liên tịch
02/2008/TTLT-BTNMT... 05/06/2008 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường

  
 Thông tư Liên tịch
02/2008/TTLT-BYT-B... 23/01/2008 Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế

  
 Thông tư
71/2006/TT-BTC 09/08/2006 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Chính phủ
Về việc quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

  
 Nghị định
52/2009/NĐ-CP 03/06/2009 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
60/2003/NĐ-CP 06/06/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

  
 Quyết định
70/1998/QĐ-TTg 31/03/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  
 Nghị định
33/CP 23/05/1995 Chính phủ
Về việc sửa đổi khoản 1 điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/08/1994 về thu một phần viện phí

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
10/2002/NĐ-CP 16/01/2002 Chính phủ
Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software