Pháp điển Net - Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                  <small>CHÍNH PHỦ</small>                            <small>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</small>

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 52/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, thay thế Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng đã ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký;

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định này;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/07/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/1999/TT-BKH 24/11/1999 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
07/2003/QĐ-CP 30/01/2003 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ

  
 Nghị định
07/2003/NĐ-CP 30/01/2003 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000

  
 Công văn
1583/UB-DA 14/05/2001 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc điều chỉnh dự án đầu tư theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ

  
 Nghị định
12/2000/NĐ-CP 05/05/2000 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
16/2005/NĐ-CP 07/02/2005 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
92/CP 23/08/1997 Chính phủ
Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996

  
 Nghị định
42/CP 16/07/1996 Chính phủ
Về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software