Pháp điển Net - Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 97/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), như sau:

I. NHữNG KHOảN PHí THUộC THẩM QUYềN
QUYếT ĐịNH CủA HộI ĐồNG NHÂN DÂN CấP TỉNH

Theo quy định của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (sau đây gọi là Nghị định số 24/2006/NĐ-CP), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với những khoản phí sau:

1. Phí xây dựng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

o) Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20/4/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

3. Bãi bỏ Mục II, Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Thông tư số 89/2003/TT-BTC ngày 17/9/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

4. Đối với những khoản phí, lệ phí mà Nghị định số 24/2006/NĐ-CP mới bổ sung thêm cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, đã có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính trước đây (như: phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí địa chính...) thì tạm thời tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản quy định đối với từng khoản phí, lệ phí cụ thể (bao gồm cả mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng) cho đến khi có văn bản quy định mới của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

5. Đối với những khoản phí, lệ phí mà Nghị định số 24/2006/NĐ-CP mới bổ sung thêm cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP (như: phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước...) thì chưa được phép thu cho đến khi có văn bản quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                       Trương Chí Trung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
21 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
176/2012/TT-BTC 23/10/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

  
 Thông tư
106/2010/TT-BTC 26/07/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2014/TT-BTC 02/01/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
89/2003/TT-BTC 17/09/2003 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
56/2005/QĐ-BTC 08/08/2005 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  
 Quyết định
54/2005/QĐ/BTC 04/08/2005 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  
 Quyết định
74/2004/QĐ-BTC 16/09/2004 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng Bến Đầm và cảng Côn Đảo - Vũng Tàu

  
 Thông tư
71/2003/TT-BTC 30/07/2003 Bộ Tài chính
Về việc Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  
 Quyết định
01/2003/QĐ-BTC 06/01/2003 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

  
 Thông tư
93/2002/TT-BTC 21/10/2002 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính

  
 Thông tư
77/2002/TT-BTC 10/09/2002 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu

  
 Quyết định
95/2001/QĐ-BTC 01/10/2001 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  
 Thông tư
03/2001/TT-BTC 11/01/2001 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

  
 Thông tư
112/2000/TT-BTC 21/11/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

  
 Quyết định
83/2000/QĐ-BTC 29/05/2000 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  
 Quyết định
57/2000/QĐ/BTC 20/04/2000 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

  
 Thông tư
55/1998/TT/BTC 20/04/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software