Pháp điển Net - Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              Bộ GIáO DụC Và                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Đào Tạo          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 41/2006/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương tổ chức Đoàn thanh tra và tạo điều kiện để đảm bảo các hoạt động thanh tra đối với các kỳ thi do địa phương quản lý.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác thanh tra các kỳ thi theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra có trách nhiệm kết luận và xử lý các kiến nghị về thanh tra thi.

Điều 16. Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ thanh tra và việc tổ chức thanh tra các kỳ thi.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2006 
Ngày công báo
26/10/2006 
Số công báo
49+50 T10/2006 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software