Pháp điển Net - Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Ngân hàng Nhà nước                                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

                     việt nam                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 16/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007

quyết định

Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Thống đốc ngân hàng nhà nước

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Luật Kế toán năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính tại văn bản số 1547/BTC-CĐKT ngày 29/01/2007;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/07/2007 
Ngày công báo
24/06/2007 
Số công báo
408+409 
Số trang
75 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
8488/NHNN-KTTC2 03/08/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn một số nội dụng tại Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
09/2006/QĐ-NHNN 20/02/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi quy định về việc công bố khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 01/11/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
1407/2004/QĐ-NHNN 01/11/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về ban hành quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần

  
 Quyết định
1145/2002/QĐ-NHNN 18/10/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các Tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software