Pháp điển Net - Thông tư số 04/2007/TT-BYT ngày 12/02/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 04/2007/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm,
miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết các Tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như sau:

I. TIÊU CHUẩN, ĐIềU KIệN Bổ NHIệM GIáM ĐịNH VIÊN PHáP Y
Và GIáM ĐịNH VIÊN PHáP Y TÂM THầN

1. Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn của chuyên ngành đó liên tục từ 5 năm trở lên:

- Giám định viên pháp y: giám định viên pháp y ở trung ương phải có trình độchuyên khoa định hướng pháp y; giám định viên pháp y ở địa phương phải có chứng chỉ bồi dưỡng pháp y;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. ĐIềU KHOảN THI HàNH

1. Trong khi chưa thành lập Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tỉnh (một số tỉnh chưa có điều kiện thành lập trung tâm), Tổ chức Giám định pháp y tâm thần Trung ương thực hiện chức năng của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương; Phòng Pháp y tỉnh thực hiện chức năng của Trung tâm pháp y tỉnh được quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Những quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Bộ Y tế giao cho Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để được xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                    Trần Thị Trung Chiến

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/04/2007 
Ngày công báo
20/03/2007 
Số công báo
244+245 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2014/TT-BYT 15/01/2014 Bộ Y tế
Về việc quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software