Pháp điển Net - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 79/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007

Nghị định

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,
chứng thực chữ ký

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nghị định

chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNg

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực ban sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao và chữ ký được chứng thực, quản lý nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định về chứng thực bản sao, chữ ký trong Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2007 
Ngày công báo
15/06/2007 
Số công báo
380+381 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2008/TT-BTP 25/08/2008 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
8021/VBHN-BTP 10/12/2013 Bộ Tư pháp
Hợp nhất Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  
 Nghị định
06/2012/NĐ-CP 02/02/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

  
 Nghị định
04/2012/NĐ-CP 20/01/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
75/2000/NĐ-CP 08/12/2000 Chính phủ
Về việc công chứng, chứng thực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software