Pháp điển Net - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 99/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Nghị định

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Nghị định

Chương i
những quy định chung

Điều 1. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 38. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Nghị định này thay thế các quy định về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và các quy định tại các văn bản khác trái với các quy định tại Nghị định này.

3 Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện theo Nghị đinh này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/07/2007 
Ngày công báo
06/07/2007 
Số công báo
438+439 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
1223/BTC-ĐT 28/01/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
112/2009/NĐ-CP 14/12/2009 Chính phủ
Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
03/2008/NĐ-CP 07/01/2008 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
48/2010/NĐ-CP 07/05/2010 Chính phủ
Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
112/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
16/2005/NĐ-CP 07/02/2005 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software