Pháp điển Net - Nghị định số 28/CP ngày 29/04/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số 28/CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 1995

NGHị địNH CủA CHíNH PHủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh
Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh,
bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHị địNH

CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG

Điều 1.- Những người hưởng ưu đãi quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia định liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được gọi tắt là người có công với cách mạng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 76.-

1/ Các khoản trợ cấp, phụ cấp và các khoản chi khác quy định tại Nghị định này đã được tính ứng với hệ số mức lương viên chức Nhà nước; khi mức lương thay đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng.

2/ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hàng năm, thống nhất của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi ngành đang quản lý.

Điều 77.- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Những quy định trước đây trái với những quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 78.- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị định này, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo quản lý, kiểm tra việc chấp hành chính sách đối với người có công với cách mạng ở các ngành, các địa phương trong cả nước.

Điều 79.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này; đồng thời theo phạm vi, trách nhiệm và khả năng của mình quy định những ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng ./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/1995 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/1999/TT-LĐTBXH 01/03/1999 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang cấp đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh

  
 Thông tư
18/LĐTBXH-TT 27/06/1997 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công an nhân dân bị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định số 28/CP ngày 29/04/1995 của Chính phủ

  
 Thông tư Liên tịch
07/TT-LB 27/05/1996 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
210/2004/NĐ-CP 20/12/2004 Chính phủ
Về việc quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  
 Nghị định
69/2003/NĐ-CP 13/06/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 sửa đổi Điều 22, Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  
 Nghị định
47/2000/NĐ-CP 12/09/2000 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14/02/2000 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  
 Nghị định
66/1999/NĐ-CP 07/08/1999 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
16/2007/NĐ-CP 26/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

  
 Nghị định
54/2006/NĐ-CP 26/05/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
không số 29/08/1994 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software