Pháp điển Net - Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 90/2007/QĐ-BTC

 Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2007 
Ngày công báo
14/11/2007 
Số công báo
772+773 
Số trang
38 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
16/VBHN-BTC 04/11/2013 Bộ Tài chính
Về việc hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

  
 Quyết định
51/2008/QĐ-BTC 14/07/2008 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
172/2000/QĐ-BTC 01/11/2000 Bộ Tài chính
Về việc ban hành quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software