Pháp điển Net - Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 134/2007/TT-BTC           

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP
ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

­­­­­­­­­Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính,

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Phần A
PHạM VI áP DụNG THUế THU NHậP DOANH NGHIệP

I. ĐốI TƯợNG NộP THUế THU NHậP DOANH NGHIệP

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) dưới đây có thu nhập là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/12/2007 
Ngày công báo
03/12/2007 
Số công báo
807+808 
Số trang
50 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
62/2008/QĐ-BTC 01/08/2008 Bộ Tài chính
Về việc bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
130/2008/TT-BTC 26/12/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12 /2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
24/2007/NĐ-CP 14/02/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
88/2004/TT-BTC 01/09/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  
 Thông tư
128/2003/TT-BTC 22/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software