Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         và xã hội - Bộ Tài chính                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ
đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (gọi chung là thân nhân liệt sĩ), người được thân nhân liệt sĩ uỷ quyền (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã).

II. Thủ tục, mức hỗ trợ đi thăm viếng mộ
và di chuyển hài cốt liệt sĩ

1. Thăm viếng mộ liệt sĩ

a) Thủ tục:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/02/2008 
Ngày công báo
14/02/2008 
Số công báo
107+108 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
13/2014/TTLT-BLĐT... 03/06/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
16/2007/NĐ-CP 26/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
49/2002/TTLT-BTC-B... 22/05/2002 Bộ Tài chính;Bộ Lao ...
Về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sỹ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software