Pháp điển Net - Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 04/2008/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

Thông tư

Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy,
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

- Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2002) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

- Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

I- NHữNG Quy ĐịNH CHung

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (gọi chung là đối tượng); kể cả các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/03/2008 
Ngày công báo
06/03/2008 
Số công báo
162+163 
Số trang
16 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2011/TT-BLĐTBXH 14/11/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
23/2003/TT-BLĐTBXH 03/11/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software