Pháp điển Net - Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02/04/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       uỷ ban thường vụ Quốc hội                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 04/2008/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2008

pháp lệnh
sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 12. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Giám đốc cơ sở chữa bệnh tiến hành lập hồ sơ  đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng đối với các đối tượng có hành vi quy định tại khoản 3 Điều này trên cơ sở hồ sơ hiện có và biên bản về các hành vi vi phạm mới gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh nơi đã ra quyết định để xem xét áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 25 của Pháp lệnh này.

Thủ tục xem xét về việc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định của Pháp lệnh này.

Điều 2.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

2. Những quy định về xử lý vi phạm hành chính trước đây trái với Pháp lệnh này đều bị bãi bỏ. Trong trường hợp luật có quy định khác thì áp dụng theo quy định của luật.

                                                                               tm. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2008 
Ngày công báo
04/05/2008 
Số công báo
251+252/2008 
Số trang
24 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
61/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

  
 Nghị định
128/2008/NĐ-CP 16/12/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm vi phạm hành chính năm 2008

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
15/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội
Về xử lý vi phạm hành chính

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
44/2002/PL-UBTVQH10 02/07/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc xử lý vi phạm hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software