Pháp điển Net - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
14/2008/QĐ-BGDĐT 
Ngaybanhanh
07/04/2008 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/05/2008 
Nguoiky
Phạm Vũ Luận 
Ngày công báo
18/04/2008 
Số công báo
235+236/2008 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2011/TT-BGDĐT 10/02/2011 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

  
 Thông tư
44/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software