Pháp điển Net - Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 03/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Quyết định

Về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Quyết định

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí xăng dầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về phí xăng dầu như sau:

1. Xăng các loại: 1.000 đồng/lít (một nghìn đồng/lít).

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/01/2009 
Ngày công báo
23/01/2009 
Số công báo
71+72/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
67/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
78/2000/NĐ-CP 26/12/2000 Chính phủ
Về phí xăng dầu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software