Pháp điển Net - Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 05/2009/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 10 tháng 4 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 22 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Chương I
ĐốI TƯợNG NộP THUế, CHịU THuế TàI NGuYÊN

Điều 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới mọi hình thức là đối tượng nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/01/2009 
Ngày công báo
01/02/2009 
Số công báo
105+106/2009 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
124/2009/TT-BTC 17/06/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thuế Tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh Thuế Tài nguyên

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
50/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
07/2008/PL-UBTVQH12 22/11/2008 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

  
 Pháp lệnh
05/1998/PL-UBTVQH10 16/04/1998 Uỷ ban Thường vụ ...
Về thuế tài nguyên (sửa đổi)

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
147/2006/NĐ-CP 01/12/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

  
 Nghị định
48/2000/NĐ-CP 12/09/2000 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí

  
 Nghị định
68/1998/NĐ-CP 03/09/1998 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software