Pháp điển Net - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 12/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Nghị định

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Nghị định

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

GIA HạN, ĐIềU CHỉNH GIấY PHéP

1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

.........., ngày ........ tháng .......... năm.......

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/04/2009 
Ngày công báo
23/02/2009 
Số công báo
131+132/2009 
Số trang
54 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Bộ Xây dựng
Về việc quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động Xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

  
 Thông tư
25/2009/TT-BXD 29/07/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

  
 Thông tư
03/2009/TT-BXD 26/03/2009 Bộ Xây dựng
Về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ
Về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

  
 Nghị định
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Chính phủ
Về việc cấp giấy phép xây dựng

  
 Nghị định
83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
16/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
112/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
16/2005/NĐ-CP 07/02/2005 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software