Pháp điển Net - Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/04/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 10/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Sau khi trao đổi ý kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện của người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ trong các công ty, tổ chức sau:

1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, bao gồm:

a) Tổng công ty nhà nước;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và các chế độ phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định tại Thông tư này được tính theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.  

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định tại mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước không vượt quá 550.000 đồng/tháng.

4. Đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì áp dụng mức lương tối thiểu chung quy định tại Điều 1 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ để tính lại mức lương, phụ cấp lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các công ty thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.  

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                        Phạm Minh Huân                     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/06/2009 
Ngày công báo
10/05/2009 
Số công báo
237+238/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
90/QĐ-LĐTBXH 25/01/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

  
 Thông tư
06/2010/TT-BLĐTBXH 07/04/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
33/2009/NĐ-CP 06/04/2009 Chính phủ
Về việc quy định mức lương tối thiểu chung

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
23/2008/TT-BLĐTBXH 20/10/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tổi thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  
 Thông tư
24/2008/TT-BLĐTBXH 20/10/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tổi thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software